Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

ZASADY OGÓLNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r

Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie

obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej

to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych

w przepisach. Zgodnie z art. 3 ustawy

 

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie,

    w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych

    wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji

    publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU

Artykuł 6 ustawy szczegółowo określa rodzaj informacji stanowiącej informację publiczną.

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI.

Zgodnie z art. 7 ust 1

Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji

Publicznej, o którym mowa w art. 8,

2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,

3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

 2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

 

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność

(ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa,

skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,

od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK

Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona

w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej,

osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie,

wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania) należy złożyć

w Sekretariacie Szkoły.

 

OPŁATY

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Szkoła będzie

musiała ponieś dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem

udostępnienia lub komicznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we

wniosku ( art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje

powiadomiony o wysokości opłaty.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później

niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe

jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę ( w terminie 14 dni)

o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym

jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje

odwołanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja