Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania sprawSposób przyjmowania i załatwiania  spraw  zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin  i związków międzygminnych
(Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami) i Statut Szkoły

  

Sposób załatwiania sprawy :

Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

Przyjmowania interesantów po telefonicznym umówieniu się.   

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły.

- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji

  dotyczących sposobu załatwiania spraw.

- Korespondencję można dostarczyć osobiście,

  drogą pocztową, drogą elektroniczną.

- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego

 przechowywane  są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

- Sprawy nie wymagające odpowiedzi

  w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja