Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Rejestr, ewidencja

PODSTAWA  PRAWNA: 

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad

   wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

   sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji

   dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności

   za wykonywanie tych czynności

-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101) O ochronie danych osobowych

-  Statut Szkoły

-  Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

      Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym  na terenie placówki.

      Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

 

 W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa: 

 •  Księgi inwentarzowe.
 •  Rejestr pracowników.
 •  Ewidencja akt osobowych pracowników.
 •   Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 •   Ewidencja zastępstw.
 •   Rejestr zarządzeń, uchwał i decyzji dyrektora.
 •   Księga uczniów.
 •  Protokoły Rad Pedagogicznych.
 •  Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 •  Rejestr korespondencji.
 •  Ewidencja czasu pracy.
 •  Archiwum dokumentacji szkoły.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja